• Vd Jan Hanses. Foto: Jörgen Pettersson.
    Vd Jan Hanses. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Femårsöversikt.
    Femårsöversikt.
  • Vd Jan Hanses. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Femårsöversikt.

Viking under halv miljard

Viking Line-koncernens omsättning uppgick till 497,8 miljoner euro (Meur) under hela år 2018 (513,6 Meuro 2017). Det är första gången sedan man övergick det brutna räkenskapsåret 2011 som omsättningen gått under en halv miljard. Rörelseresultatet är också bland de lägsta vilket illustrerar läget just nu. Det är självklart också mot den här bakgrunden man ska se de åtgärder för att minska kostnaderna som rederiet nyligen kommunicerade. 

3.555 aktieägare i Viking Line Abp får nöja sig med samma dividend för år 2018 som år 2017 då den halverades till följd av bland annat en misslyckad satsning på katamarantrafik 2017 mellan Helsingfors och Tallinn. Styrelsen föreslår 20 cent i utdelning per aktie efter att omsättningen liksom rörelseresultatet sjunkit ytterligare jämför med i fjol. Hela bokslutskommunikén kan man läsa i filen nertill. Fjolårets bokslut finns på den här länken.

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 450,3 Meur (467,5 Meur), medan fraktintäkterna var 45,3 Meur (43,8 Meur). Tack vare lägre rörelsekostnader jämfört med året innan förbättrades koncernens resultat något för räkenskapsperioden trots en lägre omsättning. Driftskostnaderna minskade med 2,9 % till 329,2 Meur (339,1 Meur). Bunkerkostnaderna ökade med 8,6 % till 50,8 Meur (46,7 Meur).
Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat. Under det fjärde kvartalet 1 oktober–31 december 2018 uppgick koncernens omsättning till 119,8 Meur (121,5 Meur 1 oktober–31 december 2017). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 1,6 Meur (3,7 Meur).

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 6.411.537 passagerare (6 881 149). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,4 % (34,5 %). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 128.549 fraktenheter (127.668). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till uppskattningsvis 17,8 % (18,7 %). Antalet transporterade personbilar uppgick till 704.799 (762.253).

Koncernens investeringar uppgick till 15,9 Meur (34,7 Meur), varav 4,3 Meur avser aktivering av kostnader för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 3,2 % av omsättningen (6,8 %). Den 31 december 2018 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 103,5 Meur (127,0 Meur). Soliditeten var 49,4 % jämfört med 46,2 % föregående år. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 61,8 Meur (68,0 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 31 december 2018 (0,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 33,0 Meur (31,8 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -13,5 Meur (-30,8 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -25,7 Meur (-27,9 Meur).

Det finns gott om risker i trafiken. Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2017, 2018 och 2019.
Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Inköpspriset på försäljningsvaror och bunker påverkas av övriga valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.

Under 2018 var medelantalet anställda i Viking Line koncernen 2.671 (2.746), därav i moderbolaget 2.005 (2.048). Sjöpersonalen uppgick till 2.037 (2.086) och landpersonalen till 634 (660). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 242 (248) personer anställda av ett bemanningsföretag. I slutet av året 2018 hade koncernen totalt 2.874 (2.889) anställda varav 2.299 personer (2.238) var bosatta i Finland. Antalet bosatta i Sverige var 453 personer (527). I Estland bosatta uppgick till 111 (116) och i övriga länder till 11 personer (8).

Inför 2018 tror Viking Lines styrelse på ett bättre resultat:

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen påverkas dock i detta skede av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.

Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2018 uppgår det fria egna kapitalet till 76.137.466,51 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman: I dividend utdelas 0,20 euro per aktie 2.160.000,00 euro Kvarlämnas i det fria egna kapitalet 73.977.466,51 euro Styrelsens bedömning är att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.

Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls torsdagen den 25 april 2019 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn. 

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »