Sjöfartsutsläpp granskas av SVT

SVT Nyheter har i dag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI. Enligt SVT:s granskning visar siffrorna att inrikes sjöfart med den gamla metodiken var 342.000 ton. Men uppdaterad med den nya beräkningsmetoden som SMHI utvecklat uppgår utsläppen till 662.000 ton, varav den kommersiella trafiken står för 488.000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar, skriver Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Enligt nuvarande officiella statistik från Naturvårdsverket, publicerad 2018, har utsläppen från kommersiell inrikes sjöfart minskat med cirka 50 procent mellan åren 2010-2016, vilket Naturvårdsverket förklarar med att användningen av lättare eldningsoljor ökat markant sedan 2010 och ersatt tunga eldningsoljor. Naturvårdsverket understryker att statistiken är osäker på grund av brister i inrapporteringen av bränsleanvändningen.

– Svensk Sjöfart har under lång tid noterat att statistiken över sjöfartens utsläpp av växthusgaser, både inrikes och utrikes, varit bristfällig och bedömer det som icke troligt att en halvering av utsläppen ägt rum under 2010-2016. Detta uppmärksammas bland annat i Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft i vilken näringen konstaterar frånvaron av tillförlitlig statistik samt välkomnar att myndigheter fått i uppdrag av Regeringen att utveckla mätmetoderna. Således välkomnar vi även att frågan får ökad uppmärksamhet, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig för Svensk Sjöfart.

Sjöfarten är mycket effektiv och transporterar stora volymer passagerare och gods till en förhållandevis liten energiförbrukning. Inrikes sjöfart stod för 36 procent av transportarbetet år 2014 enligt beräkningar gjorda med trafikverkens gemensamma prognosmodell, vilket belyser sjöfartens effektivitet; det vill säga ett stort transportarbete med väldigt låga relativa utsläpp. Det innebär dels att kostnaden blir låg och dels att miljö- och klimatpåverkan blir lägre, ofta betydligt lägre, än om transporten sker med andra trafikslag.

– Den svenska sjöfartsnäringen är en mångfacetterad bransch med aktörer som verkar såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt med fartyg som varierar i storlek från mindre taxibåtar till flera hundra meter långa oceangående fartyg vilket gör statistikinsamling och rapportering till en komplex uppgift. Gemensamt för alla dessa fartyg är att de möjliggör effektiva transporter av passagerare och gods mellan världens kontinenter, länder, regioner, öar och i våra skärgårdar, vilket är av avgörande betydelse för ökad hållbarhet och tillväxt, säger Fredrik Larsson.

År 2015 antog Svensk Sjöfart som första redarförening i världen fram en klimatfärdplan med en vision om noll CO2-utsläpp till år 2050 och den svenska sjöfartsnäringen leder idag utvecklingen inom flera områden och ligger i den absoluta framkanten vad gäller klimat- och miljöarbetet, vilket bland annat ITF-OECD konstaterat.

– Att vi i Sverige har aktörer som är villiga att investera, bidra till innovationer och visa vägen för en omställning är en absolut förutsättning för att nå klimatmålen både nationellt och globalt. En utmaning är dock att uppnå en tillräckligt hög grad av lönsamhet i omställningen. För detta krävs medvetna strategiska satsningar både från industrin och från statens sida. Utvecklingen kommer att innebära behov av investeringar, utveckling av ny teknik och nya lösningar, säger Fredrik Larsson.

För att uppnå den förändring som krävs för fossilfrihet är det nödvändigt att alla huvudaktörer som transportköpare, hamnar, akademi, marinteknikföretag, varv, energileverantörer, myndigheter, politiker och rederier samarbetar.

– De stora hindren för att uppnå klimatmålet är i första hand inte tekniska, även om dessa finns med som en del. Istället handlar det snarare om tillgången på fossilfria drivmedel och hållbara energikällor, tillgången på väl fungerande finansiella instrument som möjliggör miljö- och klimatinvesteringar och en effektiv användning av ekonomiska styrmedel i form av skatter och avgifter som styr i rätt riktning. För att påskynda en omställning behöver lönsamheten öka och ekonomiska styrmedel anpassas så att en miljö- och klimatvänlig flotta stimuleras. Ett ökat fokus på forskning och innovation är centralt för att uppnå klimatmålen inom sjöfarten, varför vi välkomnar regeringens satsning på sjöfartsforskning som lanserades förra veckan, säger Fredrik Larsson.

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »