Lägre förlust för Viking Line

I år var det 60 år sedan Viking Line inledde trafiken mellan Sverige och Åland och Finland. Rederiet har genomgått ett dramatiskt år med bland annat en ny storägare och många resande. I dag presenteras den ekonomiska rapporten efter årets första sex månader. Vd Jan Hanses är på det hela taget ganska nöjd:

– Verksamhetsårets två första kvartal utföll bättre än föregående år, trots ett aningen lägre antal passagerare. Till detta bidrog såväl ökad försäljning och förbättrat försäljningsbidrag per passagerare liksom även lägre driftkostnader. Särskilt det andra kvartalet uppvisade en väsentlig resultatförbättring som påverkades positivt av att påsken i sin helhet inföll i april. Därtill dockades inget fartyg under perioden. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare fortsatte, vilket är glädjande. Under året har ett antal strategiska initiativ initierats, med syfte att höja införtjäningen. Den positiva utvecklingen av försäljningen och försäljningsbidraget kan hänföras till dessa. Utvecklingen har fortgått och jag ser med fortsatt tillförsikt fram emot resultatet från högsäsongen, årets ekonomiskt viktigaste period.

Några nyckeltal från dagens rapport:

Förbättrat resultat på pressad marknad

Januari–juni 2019 (jämfört med januari–juni 2018)

• Omsättningen uppgick till 227,0 Meur (225,7 Meur).

• Övriga rörelseintäkter var 0,2 Meur (0,2 Meur).

• Rörelseresultatet uppgick till -8,8 Meur (-13,5 Meur).

• Finansnettot blev -2,2 Meur (-1,7 Meur).

• Resultat före skatter uppgick till -11,0 Meur (-15,2 Meur).

• Resultatet efter skatter var -8,7 Meur (-11,8 Meur).

• Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

Andra kvartalet 2019 (jämfört med andra kvartalet 2018)

• Omsättningen uppgick till 131,1 Meur (125,5 Meur).

• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 Meur (0,0 Meur).

Inom Viking Line har även mycket arbete ägnats åt hållbarhet och byggandet av ett nytt fartyg i Kina. IMO har krävt att koldioxidutsläppen ska ner dramatiskt och Jan Hanses konstaterar att Viking Line är på god väg:

– Under året har stort fokus lagts vid vårt hållbarhetsengagemang. Arbetet tar sikte på såväl kunder, medarbetare som miljö. IMO:s målsättning är att minska CO2-utsläppen med minst 50 % till år 2050 i jämförelse med 2008. Genom olika bränsleoptimeringsåtgärder samt nya tekniska innovationer har vi under de senaste tio åren lyckats uppnå en sammanlagd bränsleinbesparing på 20 %. I år rapporterar vi för första gången våra CO2-utsläpp i enlighet med EU:s krav gällande övervakning, rapportering och verifiering (MRV). Som första rederi inom vårt trafikområde har vi publicerat dessa siffror i vår hållbarhetsrapport. För att kunna ge en rättvis och tillförlitlig bild av utsläppsnivåerna per passagerare bör även frakttransporterna beaktas. Vårt nya fartyg, som är under byggnad, kommer att ytterligare förbättra vår miljöprestanda och säkerställa vår position som föregångare inom hållbarhetsarbetet på vårt trafikområde, säger Hanses.

Den egentliga högsäsongen infaller alltså efter att denna rapport gjordes klar. Därför är 25 oktober av extra intresse då nästa rapport kommer. Inför hela året dristar sig Jan Hanses till följande:

– Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen kan påverkas av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.

Trelleborg inför konstant flöde

Trelleborgs Hamn som ägs av kommunen Trelleborg har som målsättning att vara Europas bästa roro-hamn.
Läs mer »

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »