Handelsflottan över en miljon ton

Den ålandsägda handelsflottan ökade till över en miljon bruttoton 2016, samtidigt som andelen tonnage under åländsk flagg fortsätter att minska visar den senaste statistiken från Åsub.

Åsub konstaterar följande:

Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var 43 vid utgången av 2016. Under perioden 2000–2016 ökade det sammanlagda ålandsägda tonnaget med en dryg fjärdedel från knappt 834 000 Bt till över en miljon bruttoton (1 050 000 Bt).

Mellan 2000–2016 skedde en gradvis ökning av andelen utlandsflaggat tonnage i den ålandsägda handelsflottan från mindre än hälften till drygt två tredjedelar. Den hemmaflaggade och -ägda flottans tonnage minskade med en dryg femtedel (21 procent) medan den utlandsflaggades ökade med en dryg fjärdedel (26 procent).

Fem av rederiets Finnlines fartyg flaggades till Åland ökade det sammanlagda tonnaget hos fartygen i det åländska fartygsregistret med nästan 40 procent uttryckt i bruttoton mellan 2013 och 2014; från 512 700 till 713 000 Bt. Efter att två av Rederi Ab Eckerös torrlastfartyg avyttrades vid årsskiftet 2015/2016 minskade det totala ålandsregistrerade tonnaget återigen.

Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland år 2014 var 1 060 (7,3 procent av alla sysselsatta). Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.

Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 000 till 3 861 000. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2016 var 3 464 000.

Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland ökade från 2003 fram till 2005. Därefter, fram till 2014, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken. År 2015 kom sedan liten uppgång överlag, trots att Estlandstrafiken via Åland backade något.

Det totala antalet inresande till Åland – inklusive resande på flyg och landskapsfärjor – sjönk något 2016 förhållande till året innan; till 2 084 300.

Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23­­ procent åren 2006–2009 för att därefter minska till 18 procent år 2016.

Åsubs sjöfartsdatabas innehåller dels uppgifter om den åländska handelsflottans sammansättning, enskilda fartyg, resandeströmmar samt anställda och kan nås här. Den innehåller även konjunkturstatistik för sjöfarten, som kan nås här.