Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vaccinet. Därför bereds covid-19-pandemin stort utrymme i den Rederibarometer som publiceras i dag. Av lätt insedda skäl är läget extremt kärvt men trots allt förväntar sig de finländska och åländska redarna ändå en återhämtning.

För första gången i rederibarometerns historia får ”normala ekonomiska svängningar” ge plats för en tredje faktor – pandemin som förorsakat ett ras i finansiell mening och extrem osäkerhet kring vad som är att vänta framöver. Trots allt detta drar Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum slutsatsen att det finns trender som går åt rätt håll i pandemins kölvatten.

När senaste barometern presenterades för ett år sedan var de finländska rederierna nervöst inställda till marknaden och konjunkturen. Coronaviruset hade knappt gett sig tillkänna i Kina men sjöfarten som är en internationell verksamhet fattade snabbt att detta kan gå överstyr och medföra en ”överraskande och kraftig nedgång”. Deras värsta farhågor överträffades dessvärre.

Den här gången ser rederierna något ljusare på det kommande året, i varje fall i förhållande till det vi just lämnat. I den nya prognosen som offentliggörs i dag förväntar man sig en svagt positiv konjunkturutveckling. Kanske – procentuellt sett avspeglar de olika bedömningarna i båda riktningarna osäkerhet kring framtiden. Hälften av enkätdeltagarna bedömer att transportefterfrågan under den fullbordade 12-månadersperioden var ”något sämre” än under föregående period och 13 procent av deltagarna bedömde att efterfrågan var ”betydligt svagare”.

Prognosen för de kommande 12 månaderna är svagt positiv, men bedömningarna av hur situationen utvecklas fördelar sig i stort sett jämnt. Åsikterna om exportens och importens återhämtning är delade. På basis av rederibarometern kan en osäkerhet kring framtiden skönjas i branschen, vilket till exempel avspeglas i att rederierna inte har för avsikt att skaffa mer personal under finländsk flagg. Personalen kan till och med komma att minska.

– Coronapandemin, stängningen av gränserna och de brutna trafikförbindelserna har avsevärt påverkat sjöfarten och nästan alla rederisektorers verksamhet under 2020. Den hårdast drabbade sektorn är passagerartrafiken, som avstannade nästan helt till följd av pandemin och reserestriktionerna. Åtgärderna för att begränsa epidemin och svårigheterna med att byta besättning har lett till osäkerhet inom godstrafiken runtom i världen, konstaterar Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland rf.

Det mest betydande hindret för rederiernas tillväxt är den allmänna ekonomiska osäkerheten, som nämns av 71 procent av dem som svarade. Över hälften av enkätdeltagarna ansåg att osäkerheten också reflekteras i en dålig prisutveckling. Ungefär hälften av enkätdeltagarna nämnde både otillräcklig efterfrågan och finländska flaggans pris som på nytt blivit ett betydande hinder för tillväxt. Detta är besvärande samtidigt som sjöfartspolitiken, enligt bedömningarna, i stort sett är oförändrad.

– Vi vet vilket svårt läge sjöfarten befinner sig i och enligt rederibarometern är utsikterna oförändrade på en mycket svag nivå för de flesta teman som undersöks. Det värsta tänkbara scenariot för en liten öppen ekonomi är stängda gränser. Vaccinationerna har nu påbörjats vilket är bra för alla, säger avdelningschef Linnéa Johansson på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Den överallt skuggande frågan är såklart de långsiktiga konsekvenserna av pandemin för sjötransporterna och rederiverksamheten. Följderna av covid-19-pandemin leder troligen till att rutterna och transportmängderna inom den finländska sjötrafiken ändras när industrin och handeln diversifierar sina inköpskällor. De enskilda rederiernas omsättning kan komma att minska på kort sikt. I den nya situationen förbereder många rederier sig även på att ändra sitt affärskoncept eller sin strategi.

– Traficom har aktivt följt med coronavirusets effekter på sjöfarten och rapporterat om situationen i statsförvaltningen. Dessutom har regeringen tilldelat Traficom den nya uppgiften att bevilja 24,8 miljoner euro i coronastöd till rederierna. Fungerande sjöfartsförbindelser är ytterst viktiga för det finländska samhället, konstaterar direktör Pietari Pentinsaari vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Rederibarometern kartlägger sjötransporternas och rederibranschens utveckling i samarbete med rederiernas högsta ledning. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i november 2020. Enkäten skickades till de finländska rederierna samt till utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik. Rederibarometern har producerats av Shortsea Promotion Centre Finland, som verkar i anslutning till Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitets Brahea-centrum. Barometern genomförs på uppdrag av Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland rf samt Ålands landskapsregering.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »