Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen. Det understryker Rederierna i Finland (RIF) efter att finländska MTV publicerat en ”nyhet” som påstår det motsatta. RIF:s Senior Advisor Olof Widén kallar publiceringen för Fake News och RIF har publicerat ett pressmeddelande med kalla fakta kring branschen. Kraven på sjöfarten är hårda och branschen har även för egen del arbetat hårt med att minska utsläppen i en miljövänligare inriktning.

Hela pressmeddelandet från RIF lyder så här:

SJÖFARTEN REGLERAS AV GLOBALA UTSLÄPPSBEGRÄNSNINGAR

I går kom EU-länderna överens om utsläppsgränser för nya bilar. Målet är att koldioxidutsläppen för nya personbilar och skåpbilar skall reduceras med 15 % fram till år 2025. År 2030 är motsvarande reduceringsmål för personbilar 35 % och för paketbilar 30%. Vägtrafiken står i Europa för mer än 70 % av de olika transportslagens totala växthusgasutsläpp och ansvarar för merparten av alla luftföroreningar (Kommunikationsministeriet, 2016). Cirka 90 % av inrikestrafikens växthusgasutsläpp genereras på landsvägarna.

Det har skrivits i media att sjöfarten inte skulle vara föremål för några utsläppsminskningskrav. Detta stämmer inte. En av sjöfartssektorns mest centrala målsättningar har i åratal varit att minska sina utsläpp och utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning.

FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina koldioxidutsläpp per ton-kilometer med minst 40 % fram till 2030 och med 70 % fram till år 2050 bägge jämfört med år 2008 nivån. IMO beslöt ytterligare att de årliga växthusgasutsläppen skall minskas med minst 50 % i absoluta termer fram till år 2050 oberoende av ökade trafikvolymer i världshandeln och därefter fortsätta driva en progressiv utveckling för en fullständig eliminering av alla koldioxidutsläppen. Dessa begränsningar gäller hela sjöfartssektorn och inte endast nya fartyg. Redan idag övervakas sjöfartens koldioxidutsläpp på fartygsnivå och de uppmätta resultaten rapporteras till EU kommissionen. Motsvarande rapporteringsskyldighet införs globalt från början av 2019.

I Nordeuropa har sjöfartens svavelutsläpp reducerats till nästan noll från början av år 2015. År 2008 beslöt IMO att en 0,1 % svavelgräns för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen skall träda ikraft 1.1.2015. EU beslöt i sitt svaveldirektiv 1.1.2010 att ett tröskelvärde på 0,1 % införs för fartyg då de ligger i hamn. Den globala 0,5 % svavelgränsen träder i kraft 1.1.2020.

90 % av världshandeln transporteras på fartygskölar, men endast 2,5 % av utsläppen är fartygsgenererade. Sjöfartstransportalternativet är det mest miljövänliga sättet, att transportera speciellt stora mängder gods. En jämförelse av de olika trafikslagens koldioxidutsläpp räknat i gram/tonkilometer ger följande resultat: Flygfrakt 435 g, lastbil 80 g, mindre lastfartyg 7,9 g, stort containerfartyg 3 g (källa: IMO GHG second study).

Den finländska rederinäringen är en föregångare inom området nya miljöinnovationer. Flera finländska rederier har intagit en världsledande position då det gäller att testa ny teknik, minimera utsläpp och ta i bruk energieffektiva teknologier. LNG, vindkraft, eldrift, och biobränslen är redan i bruk och inte enbart på  planeringsstadiet.

Ett rederi som gått i bräschen när det gäller miljö och framdrift är Viking Line som med Viking Grace och det nybygge som nu inletts i Kina gör verklighet av LNG som framdrivningsmedel.

Viking Grace är en föregångare
Folgefonn gjordes autonom av Wärtsilä.

Tungviktsfajt om autonoma fartyg

Det råder ingen hejd just nu på nyheterna om hur sjöfarten ska förhålla sig till framtiden i allmänhet och särskilt obemannade och/eller
Läs mer »
RMS Carelie ex RMS Ruhrort.

Maskinhaveri för RMS Carelie

Till följd av ett maskinhaveri sent på söndagskvällen har Rederi Ab Nathalies (RABN) fartyg M/S RMS Carelie bogserats till Oskarshamn för
Läs mer »
RIF:s vd Tiina Tuurnala deltog i Breaking Waves i Helsingfors.

Shippingproffs möttes i Helsingfors

Sjöklustrets främsta proffs samlades i Helsingfors för Breaking Waves-konferensen i måndag
Läs mer »

Styrelse valdes för RIF

Rederierna i Finland rf höll sitt ordinarie höstmöte i torsdags och utsåg nya styrelsemedlemmar för 2019.
Läs mer »

Jansson ny vd för Mariehamns Hamn Ab

Mariehamns Hamn Ab har utsett civilingenjören Alef Jansson, 44, från Mariehamn till ny vd. Han tillträder den 18 februari nästa år.
Läs mer »

Vikingmärket på plats i staden

Makarna Gunnar och Ellen Eklund finns nu för alltid på plats i Esplanaden i Mariehamn, mitt i den verklighet de förändrade tack vare sina
Läs mer »