• Jan Hanses, vd Viking Line.
  Jan Hanses, vd Viking Line.
 • M/S Viking Glory, under byggnad i Xiamen, Kina.
  M/S Viking Glory, under byggnad i Xiamen, Kina.
 • Jan Hanses, vd Viking Line.
 • M/S Viking Glory, under byggnad i Xiamen, Kina.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende. Omsättningen är fortfarande under en halv miljard euro men effektiviseringar och kostnadskontroll gör att rörelseresultatet steg från 9,3 miljoner euro (2018) till 17,4 miljoner för 2019. Det betyder också att de drygt 3.500 aktieägarna föreslås få 45 cent per aktie i dividend eller totalt 4,86 miljoner euro. Det är en rejäl höjning från fjolårets 25 cent.

Omsättningen för 2019 sjönk något, till 496,4 Meur (från 497,8 Meur 2018) men rörelseresultatet steg ändå kraftigt, mycket tack vare inbesparingar. Driftskostnaderna minskade med 2,3 procent till 321,7 Meur (329,2 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 7,4 procent till 47,0 Meur (50,8 Meur). På sista raden, efter skatt stannade vinsten på 10,8 miljoner euro (5,5 Meur) vilket är exakt 1 euro per aktie i bolaget. Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner längre ner på sidan.

På den här länken finns mer att läsa om räkenskapsåret 2018 då omsättningen för första gången sjönk under en halv miljard euro.

Inför innevarande år 2020 räknar Viking Lines ledning med både stabilitet och tillväxt:

”Vi förväntar oss att passagerarvolymutvecklingen är stabil och att försäljningen per passagerare ökar något. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2020 motverkar delvis risken för ökade bunkerkostnader. Lönekostnadsutvecklingen bedöms vara moderat. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet”, skriver bolaget.

Fast riskerna är ändå många och osäkerheten ständigt närvarande, marginalerna är små och konkurrensen stenhård och tilltagande. Dessutom kan coronaviruset ställa till det, befarar Viking Line:

”På Viking Lines marknader råder fortsättningsvis en hård konkurrens, där verksamhetsförutsättningarna påverkas av pressade priser och volymer. Den asiatiska marknadens tillväxt riskerar att avstanna på grund av coronaviruset.”

Som helhet bedöms ändå att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara i nivå med rörelseresultatet 2019. VD Jan Hanses kommenterar:

– Resultatet för år 2019 visar att vi är på rätt väg. Vi har lyckats vända en nedåtgående trend. Det utvecklingsarbete vi inledde 2018 gällande vår organisation har visat sig vara lyckad. Målsättningen har varit att stärka det kommersiella fokuset. Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med det förbättrade försäljningsbidraget per passagerare liksom lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Slutet av verksamhetsåret drabbades negativt, då Finlands Sjömansunion valde att gå i stödstrejk.

Förutom att man fäst större vikt vid dn kommersiella operationen har Viking Line även ägnat stor kraft åt framtiden och den hållbarhet som hela världen efterlyser. Sjöfartens utsläpp är något som IMO och alla andra betraktar som en ödesfråga och något som måste hanteras.

– Viking Line har allt tydligare valt att ta en aktiv roll i utvecklandet av hållbart resande – ett område där vi redan i flera års tid stått i framkant. I en tid med aktiv samhällsdiskussion och snabba förändringar vill vi möta våra kunders tilltagande efterfrågan av hållbara tjänster och ökade krav på resealternativ i närregionen. Under året har en hållbarhetsstrategi godkänts. Arbetet är strategiskt och tar sikte på såväl kunder som medarbetare och miljö. Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är viktigt för oss. Vi vill vara föregångare när det gäller att utnyttja sådana lösningar som minskar miljöbelastningen, kommenterar Jan Hanses.

Bokslutskommunikén visar också att det alltjämt är på passagerarsidan som de stora intäkterna finns. Av omsättningen kom 448,4 Meur från passagerarrelaterad försäljning medan frakten uppgick till 45,6 Meur. Trots stora mängder last utgör intäkterna bara en tiondel av det passagerarna betalar.

Antalet passagerare uppgick under rapportperioden till 6.300.480 (6.411.537). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 31,9 procent (32,4 procent). Lastvolymerna uppgick till 133.940 fraktenheter (128.549). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 18,4 % (17,8 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 31,9 % (31,7 %). Under fjolåret förlorade man alltså en del av passagerarna men vann en del av lasttrafiken från konkurrenterna.

Koncernens investeringar uppgick till 29,9 Meur (15,9 Meur), varav 23,6 Meur (4,3 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 6,0 procent av omsättningen (3,2 procent).

I Xiamen, Kina, pågår bygget av M/S Viking Glory och till följd av förseningar på grund av bland annat coronaviruset har man i någon mån justerat tidtabellen. Tidigare har talats om att fartyget ska i trafik i början av år 2021, nu skriver man i kommunikén att det ska ske ”under 2021”.

Bokslutets balansräkning är alltjämt mycket stabil. Den 31 december 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 100,0 Meur (103,5 Meur). Soliditeten var 50,7 procent jämfört med 49,4 procent föregående år.

På risksidan lyfter Viking Line-ledningen, förutom coronaviruset, även allmänna risker:

”Marknaden för kryssningar och färjetrafik i Östersjön är stabil men utsatt för hård konkurrens. Politiska beslut kan förändra Viking Lines verksamhetsförutsättningar med potentiellt negativa konsekvenser för affärsverksamheten. Ålands skatteundantag, som möjliggör skattefri försäljning i trafik till och från Åland, är dock permanent. EU-kommissionens riktlinjer för främjande av sjöfarten, som möjliggör sjömännens nettolönesystem, gäller tillsvidare. Koncernens affärsverksamhet är beroende av fungerande logistik och datasystem. Störningar i trafiken eller datakommunikationen kan ha en negativ inverkan på koncernens resultat. Viking Line strävar till en minimering av risken för längre oplanerade trafikuppehåll genom kontinuerligt underhåll av fartygen, ett välutvecklat säkerhetssystem, utbildning och regelbundna övningar. Riskerna i informationshanteringen minimeras genom utveckling av ändamålsenliga säkerhetssystem och alternativa arbetssätt samt satsningar på datasystemens tillförlitlighet.”

Allmänna kommentarer i anslutning till bokslutet

 • Koncernens fartyg är bokförda till ett värde om 266,0 Meur (281,2 Meur). Fartygen är kasko- och intresseförsäkrade till ett värde om 598,0 Meur (598,0 Meur). Därutöver är samtliga fartyg strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- och PLR (Passenger Liability Regulation) -försäkrade.
 • Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2018, 2019 och 2020.
 • Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Inköpspriset på försäljningsvaror och bunker påverkas av övriga valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.
 • Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Värdet på koncernens aktieinnehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia fastställs på basis av nuvärdet från framtida kassaflöden. Kassaflödesberäkningen bygger på ett antal uppskattningar och bedömningar som har en väsentlig inverkan på nuvärdet.
 • Förskottsbetalningar avser fartyg under byggnad och uppgår till 49,5 Meur per 31.12.2019. Dessa består av förskottsbetalningar i enlighet med fartygsbyggnadskontrakt, planerings- och övervakningskostnader samt aktiverade lånekostnader. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.
 • Medelantalet anställda i koncernen var 2.632 (2.671), varav i moderbolaget 1.986 (2.005). Landpersonalens antal var 594 (634) och sjöpersonalens 2.038 (2.037). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 245 (242) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »

Silja fortsätter till Höga Kusten

Initiativet att fortsätta på den väg som Birka Cruises stakade ut har visat sig ly
Läs mer »

Starkt betyg för friktionshjälp

Oljetillsatsen Nanol har vunnit ett starkt erkännande från Solar Impulse Efficient Solution Label och är numera att betrakta som en del a
Läs mer »

Litauen tar strid om nudlar

Effekterna av pandemin som stängt delar av världen och satt en våt filt över världshandeln får nu mer oanade konsekvenser som även blir k
Läs mer »
Foto: Sjöfartsverket.

Så blev luften bättre på Oden

Att svaveldirektivet som infördes 2015 bidragit till bättre luft och längre liv för folk som bor i hamnstäder runtom i Östersjön är fakta
Läs mer »

Starkt halvår trots stor skada

Medan sjöfarten i allmänhet och särskilt passagerartrafiken drabbats stenhårt och mycket negativt av den pågående covid-19-pandemin finns
Läs mer »