Carnivals flotta väljer STM

Tack vare EU-projektet STM som drivs av bland andra svenska Sjöfartsverket blir världssjöfarten lite säkrare. Hela Carnival Corporations flotta av kryssningsfartyg har nu anslutit till Sea Traffic Management STM efter att Costa- och Aida-fartyge genomfört en lyckad utvärdering i Costa Crociere-projektet. Costa har utvecklat STM-stöd som en del av sin Fleet Operation Center-mjukvara Neptune. Denna nya funktionalitet i Neptun gör det möjligt att interagera med andra STM-tjänster, hamnar och shore-centeroperatörer för reseoptimering.

– Carnival Advanced Fleet Operation Center är ett bra exempel på hur ett ekosystem kan anslutas för att interagera med externa tjänster via STM. Costas bidrag till STM är värdefulla för projektet och till sjöfartsnäringen som helhet, säger STM-chefen Björn Andreasson.

– Med våra Fleet Operation Centers har vi ytterligare ökat säkerheten ombord på våra fartyg och med STM kan vi använda lösningen för att dela resplaner med alla andra STM-aktiverade tjänster som ruttoptimering och fartygstrafikstjänster för att skapa en gemensam medvetenhet, säger Franco Caraffi, IT-direktör Carnival Maritime, en del av Information Technology Costa Group.

Bakgrund till STM

STM-projektets mål var att tillhandahålla STM-funktionalitet till 300 fartyg men med hela Carnivalflottan är siffran nu nästan 400 fartyg. De övriga fartygen har utrustats av Wärtsilä Voyage, Furuno och Adveto, som en integrerad del av deras ECDIS.
65 % av alla olyckor till sjöss beror på mänskliga faktorer. Med den teknik som finns tillgänglig idag skulle antalet sådana olyckor kunna minskas drastiskt. Konceptet Sea Traffic Management syftar till att höja säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss genom informationsdelning och nya smarta tjänster. Tidiga tester visar att Sea Traffic Management kan minska antalet grundstötningar och kollisioner med över 60 %.

Nyckeln till ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet inom framtidens sjöfart är möjligheten att dela data i realtid med utvalda parter. Genom att skapa en gemensam konstant uppdaterad lägesbild så kallad "common situational awareness" kan alla inblandade parter ta del av varandras rutter, intentioner och planer vilket såväl minskar risken för olyckor som höjer effektiviteten.

I dagsläget finns systemstöd som gör det möjligt för fartyg att veta sin egen position (med hjälp av GPS - Global Positioning System), att veta andra fartygs position (med hjälp av AIS - Automatic Identification System) och att veta hur de själva planerar att segla (med hjälp av elektroniska sjökort ombord, ECDIS - Electronic chart display and information system). Det som saknas är kunskapen om de andra fartygens intentioner. Det är den sista pusselbiten som behövs, för att skapa en gemensam uppdaterad lägesbild.

Sea Traffic Management Validation Project är uppföljaren till MONALISA och MONALISA 2.0 projekten som pågick under åren 2010-2013 respektive 2013-2015 och där konceptet Sea Traffic Management togs fram. Under det första projektet visade det sig vara tekniskt möjligt att skicka ruttinformation mellan fartyg och från fartyg till land och tillbaka. Under det andra projektet tog tillverkarna av navigationsutrustning fram en ny internationell standard för ruttinformation som godkändes i augusti 2015, och detta gör det för första gången möjligt att dela information mellan fartyg oavsett vilket märke på navigationsutrustning som finns ombord.

Under Sea Traffic Management Validation Project, som pågår 2015-2018, validerades konceptet STM ombord på 300 testfartyg i två testbäddar i Norden och i Medelhavet. Projektet har över 60 partners, från industrin, myndigheter och akademin, hemmahörande i 13 europeiska länder och det har en budet på 43 miljoner Euro. 50 procent av finansieringen kommer från EU inom ramen för "Connecting Europe Facility".

Genom att i realtid kunna dela information mellan fartyg, hamnar, port control med flera minskas det administrativa arbetet för personalen på bryggan. Istället för att mejla, ringa och faxa information till olika parter och hålla dessa uppdaterade gällande förändringar ligger fokus på fartygets framförande och säkerhet. Genom bättre koordinerade hamnanlöp höjs effektiviteten.

Några av de tjänster som tagits fram inom projektet och som kommer testas på de 400 fartygen är:

  • Ruttoptimering – Med ruttoptimering får varje fartyg en rutt som är optimerad för att ge minsta möjliga bränsleåtgång och miljöpåverkan med hänsyn till aktuellt väder, distans och vattenmotstånd.
  • Validering av rutter – Med denna funktion kan fartyg skicka sina rutter till en landcentral som dubbelkollar att rutten är säker med hänsyns till fartygets djupgående och aktuellt vattendjup samt exempelvis känsliga miljöområden som bör undvikas.
  • Övervakningstjänster – Med övervakningstjänster kan fartyg som avviker från den angivna rutten eller är på väg på grund/ land upptäckas på ett tidigt stadium och olyckor på grund av mänskliga faktorer undvikas.
  • Uppdaterade isrutter – Vid vinternavigering kan rutter som är anpassade till det rådande isläget skickas till fartyg. På så vis undviks misstag som kan uppstå om dessa rutter skall läsas upp eller skrivas in manuellt. Rutter eller mötesplatser för assistans kan skickas till och godkännas direkt i fartygens navigationsutrustning ombord.
  • Ruttutbyte mellan fartyg – Genom att fartyg som korsar varandras väg kan välja att dela sina rutter i de digitala sjökorten ombord får man vetskap om hur kringliggande fartyg planerar att färdas och kollisioner och olyckor kan undvikas.
  • Effektivare hamnanlöp – Genom att ankommande och avgående fartyg delar information om sin status och plan med exempelvis, hamnen, agenter, lotsar, båtmän, port control med flera kan hamnanlöpen effektiviseras och det administrativa arbetet minskas. Förutsägbarheten blir högre och fartygen får på ett tidigare stadium besked om när de har kajplats. De kan då planera sin resa på ett sätt som gör att de kan minska tiden till ankar och ankomma hamnen i rätt tid och med en lägre bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Med dessa och andra tjänster såsom möjlighet att testa komplexa eller potentiellt farliga scenarion vid t.ex Sjöräddningsinsatser i European Maritime Simulator Network - det nätverk av sammankopplade fartygssimulatorer som byggts upp inom ramen för projektet, skapas framtidens sjöfart. En maritim värld med högre säkerhet, bättre effektivitet och mindre miljöpåverkan.

STM i praktiken

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »