Ordförande har ordet

Eva Mikkola-Karlström är ordförande i Ålands Sjöfart rf, en förening vars huvudsakliga syfte är att förbättra villkoren för shippingen på Åland och, i förlängningen, i hela Finland.

Vi storsatsar på den åländska sjöfarten

Ålands Sjöfart rf har som syfte att ta tillvara den åländska sjöfartens och sjöfolkets intressen. Ålands Sjöfart har sedan år 1999 gjort en storsatsning på att sprida information om och öka intresset för sjöfartsbranschen. Satsningen består av följande delar

  • Sjöfartens dag.
  • Tidningen Ålands Sjöfart.
  • Hemsidan www.sjofart.ax.
  • Tema ”Välj Sjön!”
  • Praktikseglingar.
  • Algot Johansson stipendium.

Sjöfartens dag

Sjöfartens dag har ordnats sedan år 2001. Programmet har kontinuerligt vuxit och intresset att delta har ökat. Dagen ordnas nu i samarbete med Ålands Landskapsregering, Alandia Försäkring, DNV-GL och Wärtsilä, som samtliga håller seminarier om aktuella ämnen. Över 100 företag är utställare och dagen besöks av 1.000-1.500 personer. Sjöfartens Dag har utvecklats till Finlands största sjöfartsevenemang och är öppen för alla intresserade. I år arrangeras Sjöfartens Dag torsdagen den 24 maj. Välkomna!

Tidningen – Ålands Sjöfart

För att säkerställa utgivningen av maritim journalistik ger vi i samarbete med skribenten Jörgen Pettersson ut tidningen Ålands Sjöfart. Tidningen ska entusiastiskt och insiktsfullt berätta om vardag och visioner från sjöfarten. Ålands Sjöfart utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla åländska hushåll, företag och sjöfartsstuderande, riksdagsledamöterna i Sverige och Finland samt till prenumeranter utanför Åland.

Hemsida och Facebook

På vår hem- och Facebooksida finns sjöfartsnyheter, mera information om våra evenemang och vad som är på gång i branschen.

Tema ”Välj Sjön!” och sjösäkerhetskurs

Vi ordnar sedan år 1999 temadagarna ”Välj Sjön!” som är riktat till alla nior på Åland. ”Välj Sjön!” består av besök på sjösäkerhetscentret och alla åländska sjöskolor. I stort sett samtliga ca 300 elever från Ålands högstadieskolor deltar. Vi vill på detta sätt visa de olika utbildningarna inom sjöfartssektorn och de mycket varierande arbetsmöjligheterna. Dessutom får eleverna information om sjösäkerhet. De får delta i brandövning, åka slide/strumpa, delta i övning i bassängen och köra simulatorer. Allmänbildande och roligt!

Praktiksegling

Vi är med och finansierar praktikseglingar för de åländska sjöskolorna på Albanus och Michael Sars. Detta ger ca 100 elever och lärare ombordpraktik. Tanken är att

  1. Betona vikten av praktisk erfarenhet.
  2. Profilera de åländska sjöskolorna och därmed underlätta rekryteringen.
  3. Skapa samhörighet inom och mellan skolorna.
  4. Stöda de åländska segelfartygens verksamhet.

Algot Johanssons stipendium för sjöfartsstuderande

Algot Johanssons stipendium delas ut till en eller två sjöfartsstuderande på gymnasie- eller högskolenivå till en studerande som är uppriktigt intresserad av livet till sjöss, är initiativrik och har åländsk anknytning. Stipendiet delas ut på Sjöfartens Dag.

Ålands Sjöfart rf storsatsar på att sprida information om sjöfartsbranschen!

Eva Mikkola-Karlström

Ordförande Ålands Sjöfart rf.