• Foto: Rederi Ab Eckerö.
    Foto: Rederi Ab Eckerö.
  • Foto: Rederi Ab Eckerö.

Lägre vinst men stabilt i Eckerö

Rederi Ab Eckerö sällar sig i dag till de rapporterandes skara. Tidigare offentliggjorde Viking Line siffror för årets sex första månader där omsättningen steg men vinsten sjönk. För Eckerökoncernens vidkommande gäller att omsättningen sjönk något till följd av att passagerarmängden sjönk med en procent till 1,387 miljoner personer. Det är sannolikt en effekt av att Viking Line satte in Viking FSTR i Tallinntrafiken, en satsning som var bra för volymen men sämre för ekonomin.

På fraktsidan steg antalet transporterade enheter med 22 procent jämfört med i fjol. Till följd av lägre passagerarantal, en något svagare kronkurs och högre bunkerpris sjönk rörelseresultatet med 4,6 miljoner euro i jämförelse med i fjol. Men då ska man också mionnas att fjolårets resultat innehöll en realisationsvinst på 3,3 miljoner euro.

– Inget rekord men jag är nöjd, kommenterar koncernchefen Björn Blomqvist.

Man ska också minnas att det är den andra halvan av året som står för de allra största intäkterna när det gäller passagerarsjöfart.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 1 101, varav 801 var sjöanställda och 300 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 1 097, varav 811 var sjöanställda och 286 var landanställda. Så sent som i våras presenterade Rederi Ab Eckerö sin hittills högsta vinst.

Resultaträkning Rederi Ab Eckerö
Miljoner euro 1.1-30.6.2017 1.1-30.6.2016 1.1-31.12.2016
  6 månader 6 månader 12 månader
Omsättning 106,2 109,2 236,7
Rörelseresultat 0,7 5,3 * 22,2
Finansiella poster -3,8 0,2 * 0,0
Resultat före skatt -3,1 5,4 22,2
Periodens resultat -2,0 4,9 20,9

* På grund av förändring av redovisningsprincip per 31.12.2016 för redovisning av derivatkontrakt har fjolårets jämförelsesiffror för första halvåret förändrats för att kunna jämföras mot årets utfall.

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 2,0 miljoner euro (2,5 milj. euro), som består av ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt logistik- och miljöförbättrande åtgärder. Nettoskuldsättningen uppgick per 30.6.2017 till 60,8 miljoner euro (30.6.2016 77,3 milj. euro). Soliditeten i koncernen uppgick per 30.6.2017 till 49,0 procent (30.6.2016 till 41,0 procent).

Bildtext: Styrelsen för Rederi Ab Eckerö ombord på Birka Stockholm där bokslutet godkändes i går. Från vänster vice ordförande Marika Mansén-Hillar, Carina Sunding, ordförande Jukka Suominen (sittande), Stefan Eriksson, vd Björn Blomqvist och Åsa Dahlman. Foto: Rederi Ab Eckerö.

/Jörgen Pettersson